U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wie zijn wij

 

De Hervormde Gemeente van Schelluinen is een kleine dorpsgemeente met ruim 500 leden. Van oorsprong behoren wij tot de Gereformeerde Bondsgemeenten en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Binnen onze gemeente is er verscheidenheid in geloofsbeleving, maar zoeken we steeds weer naar de eenheid die er is in Christus Jezus. Tegelijk willen we een Bijbelgetrouwe gemeente zijn die zich laat leiden door de gehele Schrift.
Dit houdt in dat we ons gebonden en verbonden weten met de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid. Deze 3 formulieren van Enigheid bestaan uit de volgende geschriften:


De Nederlandse Geloofsbelijdenis:
Dit geschrift is opgesteld in 1561 door Guido de Bres, hier worden ook verschillende leerstukken uitgelegd vanuit de Bijbel.


De Heidelbergse Catechismus:
Een geschrift (leerboek) wat in vroegere tijd in het bijzonder geschreven is voor jongeren. In dit geschrift worden vragen gesteld, waar een Bijbels antwoord op wordt gegeven.


De Dordtse Leerregels:
Dit geschrift is opgesteld tijdens een synode in Dordrecht, die gehouden is in 1618 en 1619. Hierin zijn leerregels opgesteld wat betreft de leer van de uitverkiezing.

De gemeente wil staan in de traditie van de reformatie en zo haar plaats innemen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

 

 

Wat geloven wij

 Als leden van de Hervormde gemeente in Schelluinen willen we gericht zijn op God die de Schepper is van hemel en aarde en die de oorsprong is van alle leven. Wij geloven in Zijn Zoon Jezus Christus die als mens in deze wereld gekomen is. De kern van het evangelie is de verlossing door Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha en de opstanding uit de dood. Wij geloven in de Heilige Geest die van God uitgaat en in ons wonen wil. Hij vertegenwoordigd God en openbaart ons wie God is en wat hij ons gegeven heeft in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. In de rechte prediking en de gezonde geloofsbeleving staat Christus centraal, maar nooit zonder de Vader en de Heilige Geest.

De basis van ons christelijk geloof vinden we in de Bijbel, het Woord van God. Daarom komen we elke week op zondag in de kerk bij elkaar om naar die woorden te luisteren. Daar wil God ons ontmoeten en krijgen we woorden mee die een zegen zijn voor ons leven. De kerk heeft het geloof kernachtig verwoord in de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze is opgesteld in de kerkvergadering van Nicéa, in het jaar 325 n.Chr. Naast deze geloofsbelijdenis gebruiken we in de kerk ook de apostolische geloofsbelijdenis ofwel de twaalf artikelen
Met deze belijdenisgeschriften weten we ons verbonden met onze voorouders en weten we ons als broers en zussen verbonden met elkaar, door de band van het geloof in Jezus Christus onze Redder en Zaligmaker.

Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus Christus. Dat is de zaligheid voor ieder die gelooft.
‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.’ (Efeze 2:8). Deze gave schenkt Hij aan iedereen die Hem daarom vraagt.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?