U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het Heilig Avondmaal:

Het Heilig Avondmaal is een instelling door onze Heere Jezus Christus zelf (Mat. 26:26-29; Marc.14:22-25; Luc.22:14-20; 1 Kor. 11:17-34). Waarvan Hij gezegd heeft: “Doe dit tot Mijn gedachtenis”, en: “Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt”.

In gehoorzaamheid aan deze opdracht vieren wij viermaal per jaar het Heilig Avondmaal. De eredienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, is een bijzondere dienst waarin we niet alleen de Heere ontmoeten in de verkondiging van Zijn Woord, maar Hem ook mogen ontmoeten aan Zijn tafel in het eten van het brood en het drinken van de wijn. In het geloof gaat het om de gemeenschap met Christus. Zo zeker als je de brood en wijn proeft, zo zeker mag je zijn van de gemeenschap met Christus. Het is een heilige gebeurtenis waarop we ons dienen voor te bereiden.
Rond het Heilig Avondmaal zijn de volgende zaken aan de orde:

  • Op de zondag voor de Avondmaal zondag staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
  • In de week van voorbereiding wordt op maandagavond in de consistorie van 19.30 tot 20.00 uur censura morum gehouden. Hierbij wordt aan de gemeente gelegenheid gegeven om eventuele belemmeringen kenbaar te maken die de gang naar de avondmaalstafel in de weg zouden staan.
  • Het Avondmaal wordt gevierd in de morgendienst en bediend door de eigen predikant.
  • De avonddienst op de Avondmaal zondag is een dienst van dankzegging en nabetrachting voor wat aan de tafel van de Heere is ontvangen.
  • De inhoud van de avondmaalsbekers is bestemd voor een diaconaal doel, dat vooraf in de kerkbode en bij de afkondigingen in de kerk wordt vermeld.


De Heilige doop


Wij geloven dat ieder mens in zonden ontvangen en geboren is en daarom niet tot God kan komen. Het doopwater is een teken dat God ons schoon wil wassen en ons van onze zonden wil bevrijden. De doop is het teken en zegel van het Genadeverbond dat God met ons opricht. Hij wil ons in genade aannemen als Zijn kinderen.


De doop is een instelling van Jezus zelf, die voor zijn heengaan naar de Hemel gezegd heeft: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’ (Mattheüs 28 vers 19a).


Om gehoor te geven aan deze opdracht worden ouders in de gelegenheid gesteld hun kind te laten dopen. De Heilige Doop wordt bediend tijdens de morgendienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken aan de predikant en de kerkenraad.


Bij een verzoek om een kind te laten dopen krijgen de ouders een doopbezoek van de predikant. Bij dit doopbezoek, waar zowel vader als moeder aanwezig dienen te zijn vindt een gesprek plaats over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop. In verband met de gegevens voor de kerkelijke stand is het nodig dat de doopouders het trouwboekje ter inzage geven. Ter herinnering aan de Heilige Doop wordt na de doopdienst een doopkaart aan de ouders overhandigd.


Doopbewijzen: Diegenen, die in een andere gemeente (gaan) wonen en daar belijdenis van het geloof willen afleggen, kunnen hun doopbewijs opvragen bij de scriba.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?